Căn cứ pháp luật hiện hành, có 3 khoản thu đối với tài sản. Theo Bộ Tài chính, các chính sách thu liên quan đến tài sản về cơ bản đã bao quát các hoạt động liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng; trong qua trình sử dụng và khi chuyển nhượng tài sản.

Tài sản nhà đất đang chịu bao nhiêu khoản thu?

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tài sản gồm bất động sản và động sản

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Tài sản gồm bất động sản và động sản. Trong đó, bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Bất động sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

Ngoài ra, theo Hiến pháp năm 2013: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.

Thực hiện vai trò điều tiết kinh tế – xã hội, Nhà nước đã ban hành các khoản thu liên quan đến tài sản như sau:

Một là các khoản thu khi xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng và thu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, đó là: Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; lệ phí trước bạ.

Hai là các khoản thu trong quá trình sử dụng tài sản, như: Thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ba là các khoản thu khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (người chuyển quyền là cơ sở kinh doanh); thuế thu nhập cá nhân (người chuyển quyền là hộ gia đình, cá nhân).

Với các quy định đó, cơ quan quản lý thu là Bộ Tài chính cho rằng các chính sách thu liên quan đến tài sản về cơ bản đã bao quát các hoạt động liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng; trong qua trình sử dụng và khi chuyển nhượng tài sản.

 

Theo báo Hải Quan